ARNO Pärnu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2023/24
2024/25
Tagasi: Huvikoolid |

Huvikooli andmed
Paikuse Kooli huvihariduskeskus
Kooli nimi Paikuse Kooli huvihariduskeskus
Liik Munitsipaalhuvikool
Registrikood 75001081
Huvikooli aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Paide mnt 19
Kontakt Paide mnt 19, 86602 Pärnu linn, Paikuse alev, pk@paikuse.ee
Lisainfo
Veebilehe aadress www.paikusehuvikool.eu
Rühmad õppeaastal 2023/24
Nimetus:Treener/õpetaja:
ID Jrk Nimetus Õppimise aeg aastates Kestus Toimumise aeg Kuutasu (€) Kohtade arv Kohtade arv piiramata
Huvikooli õppekavad
Nimi Kood Lühikirjeldus
Arvutiga kooli 218202 Õpieesmärk: Toetada lasteaias toimuvat õppetegevust ja laste vaimset ja sotsiaalset arengut edukaks toimetulekuks koolis. Kujundada positiivset suhtumist teadmiste omandamisse arvuti abil.
Digiloovus 218203 Õpieesmärk: Tutvustada erinevaid veebipõhiseid programme, mille abil saab luua liikuvaid pilte, animatsioone, videoid, esitlusi, e-raamatuid jne. Anda esimesed teadmised programmeerimisest (programmeerimismängud). Anda teadmisi Netiketis. Kujundada õpilastes teadmist, et arvuti ei ole ainult mängimiseks ja info leidmiseks, vaid arvuti abil saab midagi luua.
Draamaõpetus 218198 Õpieesmärk: Luua lapsele tingimused läbi mängulise tegevuse iseenda tundmaõppimiseks, avaliku esinemisoskuse arendamiseks ning tutvumiseks erinevate etenduskunsti liikidega. Arendada oskust luua seos fantaasiamängude ning teatrikunsti vahel, oma ja teiste tunnete, teadmiste ja ideede teadvustamisel ning nende aktsepteerimine tegutsedes grupis.
Drooniõpe 218206 Õpieesmärk: 1. anda õpilastele ülevaade droonide tööpõhimõttest; 2. tutvustada seadusakte, regulatsioone ja juhendeid; 3. tutvustada ohutusnõudeid, mis droonide lennutamisega kaasnevad ; 4. anda võimalus iseseisvalt droone juhtida; 5. tutvustada droonifotograafia põhitõdesid; 6. vastavalt võimalustele droonidega takistussõidu harjutamine.
Helindamise ABC 219063 Õpieesmärk: Helitehnoloogia alaste esmaste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine.
Inglise keel 218193 Õpieesmärk: Äratada õpilastes huvi inglise keele ja kultuuri vastu. Anda esmased teadmised suulises kõnes (baassõnavara omandamine, lihtsad lausekonstruktsioonid). Julgustada õpilasi inglise keeles suhtlema. Kujundada õpilases positiivset hoiakut keeleõppe vastu. Treenida mälu ja arendada kuulamisoskust ning loovust.
Kitarriõpe ja nutimuusika 218199 Õpieesmärk: Musitseerimiseks vajalike tehniliste baasvõtete ja muusikaliste võimaluste tutvustamine. Kitarrimängu abil arendada õpilases rütmitaju, improvisatsiooni ning kokkumängu. Toetada ja julgustada õpilast isikliku musitseerimiskogemuse saamisel ja suunata teda looma.
Kunst 218208 Õpieesmärk Eesmärgiks on luua võimalused õppijatele loovuse ja kujutava kunsti alaste võimete kavakindlaks ja süvendatud arendamiseks. Kujundada kunstiõppe abil isiksust, kes suudab valida, otsustada ja vastutust kanda.
Liikumine 224983 Õpieesmärk: Terve ja liikuva inimese kujunemine, kellel on elukestvaks liikumiseks vajalik motivatsioon, oskused, teadmised ja kogemused.
Loovus, loogika, robootika 235104 Tundides arendatakse laste STEAM teadmisi: (Science ‐ teadus; Tehnology ‐ tehnoloogia; Engineering ‐ insenerioskused; Art – (digi)kunst; Mathemathics ‐ matemaatika). Praktiliste ülesannete lahendamiseks kasutatakse õpilaste vanusele sobivaid vabavaralisi veebiprogramme ja robotikomplekte.
Multimeedium 218207 Õpieesmärk: Tutvustada multimeediumi põhimõisteid, helitöötluse aluseid, erinevaid failitüüpe ja kujunduse alustõdesid. Demonstreerida ja analüüsida erinevaid anima- ja videofilme. Tutvustada intellektuaalset omandit ja asjasse puutuvaid seaduseid.
Robootika 218204 Õpieesmärk: Tutvustatakse robotite toimemehhanisme ja robotitega seotud seadusi. Õpetatakse kasutama erinevate robotite programmeerimiskeskkondi. Tutvustakse robotitega andmete kogumist ja tehtavaid missioone.
Rütmi- ja nutimuusika 235103 Rütmimuusika hõlmab väljaspool klassikalist muusikat tekkinud muusikastiilide (blues, jazz, pop, rock jne.) õppimis- ja õpetamismeetodeid, kus on oluliselt suurem tähtsus kuulmispõhisel õppel ja improvisatsioonil. Lisaks akustilistele instrumentidele kasutame muusika tegemiseks nutiseadmeid ning lõimime rütmimuusika “arvutiga” tehtud muusikaga.
Scrachimine 218205 Õpieesmärk: 1. Programmeerimise põhimõistete ja -mõtete tutvustamine 2. Arendada loogilist, analüütilist ja algoritmilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide ja ülesannete lahendamisel. 3. Tutvumine programmi Logo kasutamisega 4. Tutvumine graafilise programmeerimiskeelega Scratch, mille abil on lihtne ja huvitav koostada interaktiivseid lugusid, mänge ja animatsioone. 5. Kujundada positiivset suhtumist teadmiste omandamisse arvuti abil.
Solistiõpe 235102 Solistiõppe huviala arendame lisaks vokaalsetele võimetele ka üldist musikaalsust, treenime mälu ja kasvatame esinemis- ja eneseväljendusjulgust. Viimistletud esitused saavad toodud publiku ette nii kooliüritustel kui ka lauluvõistlustel. Solistiõppes toimub töö väikestes rühmades (4-7 õpilast). Huviala pakub võimaluse mitmekülgseks enesearenduseks.
Tants 218201 Õpieesmärk: Laste koordinatsiooni, muusikalise kuulamise, liikuvuse ja painduvuse arendamine. Enesekindluse tõstmine läbi eduelamuse ja esinemiskogemuse.
Tehnoloogia ja disain 218200 Õpieesmärk: Anda teadmised käsitöötehnoloogiate, keskkonnasäästlikkuse ja disaini põhimõistetest ja praktikas rakendamise võimalustest. Toetada õppija üldiseid kunstilisi väljendusoskuseid oma ideede rakendamisel. Täiendada ja mitmekesistada käelise tegevuse praktilisi oskusi ning loovust. Õpetada väärtustama rahvuslikku kultuuri. Arendada püsivust toote valmimisel ideest teostuseni.
Videoblogimine 197262 Õpieesmärk: Tekitada õpilastes huvi videobloginduse vastu. Julgustada õpilasi esinema publiku ees, väljenduma soravalt ja mõistetavalt. Tutvustada erinevaid videotöötlusprogramme ja riistvara videote tegemiseks. Anda teadmisi ja oskusi turvaliseks tegutsemiseks internetikeskkonnas. Toetada ja tolereerida õpilast oma isikupärase stiili leidmisel.
Äpivabrik 197260 Õpieesmärk: 1. Programmeerimise põhimõistete ja -mõtete tutvustamine 2. Arendada loogilist, analüütilist ja algoritmilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide ja ülesannete lahendamisel. 3. Tutvumine mobiilirakenduse programmeerimiskeskkonna App Inventoriga. Selle abil erinevate rakenduste loomine. 4. Programmide silumise ja testimise vilumuse omandamine. 5. Kursusel osaleja saab esmased kogemused programmeerimisest.

Tagasi: Huvikoolid |
PIKSEL